Aanmelding

AANMELDING


U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig om de behandeling vergoed te krijgen, hierop moet een (voorlopige) diagnose vermeld staan en de agb-code van uw huisarts en of het een 1-lijns (basisGGZ) of een 2e lijnsverwijzing (specialistische GGZ) betreft. Daarnaast graag voor de eerste afspraak een kopie van uw paspoort mee en ook uw verzekeringspasje. Er vinden vervolgens een aantal intakegesprekken plaats. Deze gesprekken duren 1 uur. Sommige klachten worden niet vergoed, zoals relatieproblematiek. Kosten hiervoor bedragen 200,00 euro per 60 minuten.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@kerkstraat299.nl met uw contactgegevens. U krijgt dan spoedig bericht via de mail.

Momenteel is er geen plek in de praktijk. U kunt zich niet aanmelden. De wachttijd bedraagt 5 maanden. U kunt zich wenden tot uw zorgverzekeraar om u te helpen met het vinden van een therapeut.

In geval van nood dient u contact op te nemen met uw huisarts.


VERGOEDINGEN


Psychotherapie is als onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg opgenomen in het basispakket van uw verzekering. Annemarijn Spaans heeft met de meeste verzekeringsmaatschappijen een contract:

ONVZ; ZZ; Menzis; Zilveren Kruis; CZ; Ohra, NN, Caresq, ENO; VGZ; en alle aanbieders die onder deze zorgverzekeraars vallen.

De psychotherapie wordt volledig vergoed (met uitzondering van het jaarlijkse verplicht eigen risico van 385 euro). Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Wat verandert er op de rekening? U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:
consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
groepsconsulten: als u groepstherapie doet.
Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Wat is zorgvraagtypering?
Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.
In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.
De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.